قتل مرموز

قتل مرموز


١٣ جولاي ١٨٩١-لندن

تمام لندن در بهت و وحشت قاتل زنجيره ايي است كه ١١ نفر را به روشي واحد به قتل رسانده ، از دست پليس نيز به نظر كاري بر نمي آيد. 
يكي از بهترين كارآگاهاي وقت انگلستان پيگير موضوع مي شود .
بعد از مدتي تحقيق به ٤ مظنون اصلي مي رسد و درست زماني كه به نظر مي رسد قاتل اصلي را پيدا كرده ، كارآگاه در دفتر كار خود به  قتل مي رسد.حال شما و تيمتان به عنوان دستياران كارآگاه وارد دفتر كار كارآگاه مي شويد و مي بايست به كمك سرنخ هايي كه برايتان به جا مانده قاتل را پيدا كنيد.
فراموش نكنيد نهايتا ٦٠ دقيقه وقت داريد و تنها با پيدا كردن قاتل اصلي است كه مي توانيد از اتاق خارج شويد . اينكه چطور با پيدا كردن يك نام مي توان از اتاق فرار كرد را بايد خود تجربه كنيد.رزرو شده
در حال رزرو
تومان(نفر) 50000

شنبه ۱۶ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
یکشنبه ۱۷ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
دوشنبه ۱۸ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
سه شنبه ۱۹ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 ناموجود
چهارشنبه ۲۰ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
پنجشنبه ۲۱ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
جمعه ۲۲ آذر 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30 20:00 21:30 23:00
شرکت طراحی سایت: ره وب